Αρχική | Links | English Version
  Η Εταιρία
  Υπηρεσίες
  Έργα
  Πελάτες-Συνεργάτες
  Επικοινωνία
Το γραφείο Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ- Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει την εξειδίκευση και εμπειρία για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα εξής θέματα:  • Τομέας Υδραυλικών Έργων

  • Τομέας Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  • Τομέας Υπηρεσιών Συμβούλου


Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Το γραφείο Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ- Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει την εξειδίκευση και εμπειρία για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα εξής θέματα:

Ι.  ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

•        Έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων
-    Διαχείριση υδατικών πόρων
-    Υδατικά ισοζύγια
-    Υδρολογία
   
•        Εγγειοβελτικά έργα
-    Αντιπλημμυρικά έργα
-    Διευθετήσεις – οριοθετήσεις ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών
-    Φράγματα και τεχνητές λίμνες
-    Αποστραγγιστικά δίκτυα
-    Αρδευτικά δίκτυα
   
•        Έργα ύδρευσης
-    Αποθήκευση, μεταφορά και διανομή νερού
-    Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού
   
•        Έργα αποχέτευσης
-    Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και αντιπλημμυρική προστασία συγκοινωνιακών και λοιπών έργων
-    Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων
-    Εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων
-    Έργα διάθεσης σε υδάτινους ή άλλους αποδέκτες
-    Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων
   
•        Διαχείριση υπόγειων υδροφορέων
-    Ρύπανση υπόγειων υδροφορέων
-    Διασπορά φυτοφαρμάκων - λιπασμάτων στους υπόγειους υδροφορείς
-    Βιολογική αποκατάσταση υπόγειων υδροφορέων που έχουν ρυπανθεί


ΙΙ.  ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
     ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

•    Μελέτες Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
-    Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
-    Αποκατάσταση Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων
-    Διαχείριση Απορριμμάτων
-    Διαχείριση Λυμάτων
-    Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος   

•    Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των
       αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής
-    Έργα μεταφορών (αεροδρόμια, οδικά, σιδηροδρομικά)
-    Χώροι υγειονομικής ταφής
-    Υδροηλεκτρικά έργα
-    Λιμενικά έργα
-    Βιολογικοί καθαρισμοί
-    Αρδευτικά έργα
-    Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
-    Βιομηχανίες - Βιομηχανικές περιοχές
-    Συνοδά έργα (Εγκαταστάσεις εργοταξίων, αμμοχαλικοληψίες, αποθεσιοθαλάμων,
     δανειοθαλάμων, λατομείων κ.ά.)
   
•    Ειδικά θέματα εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
-    Θόρυβος (οδικός, σιδηροδρομικός, αεροπορικός κλπ.)
-    Δονήσεις
-    Αέρια ρύπανση
-    Οπτική παρείσδυση

•    Μελέτες ανάπλασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
-    Μελέτες άρδευσης
-    Μελέτες φυτοτεχνικές
-    Μελέτες αποκατάστασης περιβάλλοντος

•    Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής
-    Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
-    Έμπειρα συστήματα
-    Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
-    Βάσεις δεδομένων
-    Εφαρμογές δικτύων
-    Περιβαλλοντικά μοντέλα (Ατμ. Ρύπανση, Θόρυβος, Ρυπαντική Υδρογεωλογία)


ΙΙΙ.  ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

•    Υπηρεσίες συμβούλου αναπτυξιακών έργων
-    Διαχείριση και Επίβλεψη Μεγάλων Αναπτυξιακών Έργων
-    Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Ελέγχου Μελετών

Copyright 2006 © Υδρογνώμων